Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

Uchwała Nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Rzeczniowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Rzeczniów.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i działa jako jednostka budżetowa.

 

§ 2

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie – Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Rzeczniów.

 

§ 3

Ośrodek jest bezpośrednim wykonawcą zadań własnych i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

§ 4

Ośrodek działa na podstawie następujących przepisów:

  1. Uchwały Nr IX/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Rzeczniowie z dnia 01 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie;
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870);
  5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.);
  6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
  7. innych przepisów właściwych dla ośrodków pomocy społecznej;
  8. niniejszego Statutu.

Rozdział II

Zakres działania

§ 5

1. Do zakresu działania Ośrodka należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej, a w szczególności:

1) w zakresie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę,

2) w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

3. Ośrodek realizuje inne zadania z zakresu polityki społecznej państwa wynikające z rozeznanych potrzeb i zleconych przez administrację rządową.

 

§ 6

1. Realizując zadania pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek w celu realizacji swych zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

 

§ 7

Ośrodek koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 8

1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest zwierzchnikiem służbowym.                    

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

4. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje inny pracownik przez niego wyznaczony na podstawie pisemnego upoważnienia.

5. Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.

6. Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Rzeczniów.

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

8. Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji w celu realizacji zadań statutowych.

9. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

10. Szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Rzeczniów.

 

§ 9

Do zatrudnionych w Ośrodku pracowników mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 10

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy.

2. Źródłem finansowania działalności Ośrodka jest budżet Państwa i budżet Gminy.

3. Ośrodek prowadzi obsługę księgowo-finansową zgodnie z przepisami prawa.

4. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Organy Gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i w trybie określonym w ustawach.

2. Wojewoda sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie określonym w przepisach prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Zmiana postanowień Statutu odbywa się w trybie właściwym dla jego nadania.

Nasza Placówka


Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny